2022 m. rugsėjo 21 d. Vladimiras Putinas padarė pareiškimą, kad Rusijoje paskelbta dalinė gyventojų mobilizacija. Formaliai Baltarusija neprisijungė prie karo prieš Ukrainą, nors ir suteikė teritoriją Rusijos agresoriams pulti. Tačiau iki šiol Baltarusijos kariuomenė neperžengė sienos.

Tuo pat metu įvykių chronologija rodo, kad Baltarusijos kariuomenės pasirengimas ir mokymas suintensyvėjo. Jūsų dėmesiui pateikiame Baltarusijos kariuomenės veiklos stebėsenos ataskaitą už 2023 m. gegužės mėn.

Gegužės mėnesį iš viso užfiksuoti trys vieši Aleksandro Lukašenkos pasisakymai kariniais klausimais, vienuolika viešų Baltarusijos Respublikos karinės vadovybės pareiškimų, penki ginklų bandymų ar naujų ginklų sistemų įvedimo į eksploataciją faktai ir dvylika Baltarusijos kariuomenės (ir kitų uniformuotų tarnybų), taip pat Baltarusijoje esančių Rusijos karių perdislokavimo ir apmokymo faktų.

Šiai stebėsenos ataskaitai būdinga tai, kad joje užfiksuota labai daug branduolinio šantažo elementų iš Baltarusijos kariškių ir Baltarusijos politikų pusės. Tai vieši pareiškimai apie Rusijos branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijoje, taip pat pranešimai apie branduolinių objektų saugojimą ir apie Baltarusijos karinių specialistų, kuriems pavesta dirbti su branduoliniais ginklais, parengimą. Iš viso per gegužės mėnesį suskaičiavome šešis tokius branduolinio šantažo elementus.

2023 m. gegužės 1 d. Baltarusijoje prasidėjo baigiamasis brigados taktinių pratybų etapas, kuris vyko kompleksiškai tikrinant ginkluotųjų pajėgų kovinę parengtį su vienu iš Vakarų operacinės vadovybės dalinių.

Į pratybas buvo įtraukti visi padaliniai, pranešė Gynybos ministerija. Procesą stebi gynybos ministras Viktoras Chreninas, Gynybos ministerijos Vyriausiosios ideologijos valdybos viršininkas Leonidas Kasinskis ir Saugumo tarybos valstybinio sekretoriato atstovai.

2023 m. gegužės 1 d. Baltarusijoje baigėsi dar vienos brigados taktinės pratybos, surengtos tikrinant ginkluotųjų pajėgų kovinę parengtį. Gynybos ministras Viktoras Chreninas apsilankė viename iš poligonų ir pavyzdingiems kandidatams, privalantiems atlikti karinę tarnybą, išdalijo dovanas ir Lukašenkos atributiką.

Brigados taktiniai mokymai, vykę tikrinant kovinę parengtį, baigėsi, tačiau patikrinimas dar tęsiasi, iškilmingoje ceremonijoje sakė gynybos ministras Viktoras Chreninas. Jis įteikė dovanas ir A. Lukašenkos atributiką kandidatams į karo tarnybą, parodžiusiems geriausius kovinio rengimo dalykų rezultatus. Baltarusijos diktatorius buvo pavaizduotas ant marškinėlių su spauda, laikantis tą patį automatą be dėtuvės su kulkomis, kurį jis nešė prie Nepriklausomybės rūmų 2020 m. rugpjūčio 23 d. – tą dieną, kai ten atėjo protestuojantys žmonės.

2023 m. gegužės 2 d. Baltarusijos Respublikos valstybinio pasienio komiteto pirmininkas Anatolijus Lapo pranešė, kad sienos su ES apsaugai skirtos naujos pajėgos. Dabar manevrinės grupės formuojamos dviem kryptimis.

„Las metais vieną manevrinę grupę suformavome Mozyriaus būryje (tai apie 300 žmonių), o dabar situacija tokia, kad turime suformuoti dar vieną manevrinę grupę Lydos kryptimi, o dar vieną – kaip rezervą Bresto kryptimi. Kai ateis ruduo, galbūt jų ten nebereikės, tada ją perkelsime į kitą kryptį”, – sakė Lapo.

2023 m. gegužės 3 d. Baltarusijos gynybos ministerija informavo, kad ketina vykdyti „dar vieną karinių dalinių ir būrių, reaguojančių į krizines situacijas, kovinės parengties kompleksinio patikrinimo etapą”. Pirmiausia tai buvo susiję su Baltarusijos vakarais.

„Pirmiausia bus tikrinami tie kariniai daliniai ir būriai, kurie dislokuoti Gardino, Bresto ir Minsko srityse. Planuojama surengti įvairaus masto pratybas ir mokymus, taip pat šaukti karo prievolininkus; šauktinių skaičius neturėtų viršyti 1000 žmonių”, – teigė Gynybos ministerija. „Vienas iš kompleksinio patikrinimo ypatumų bus liaudies milicijos padalinių formavimo ir jų mokymo bei kovinių užduočių vykdymo aprobavimas, siekiant palaikyti karo padėtį. Į manevrus bus įtraukti specialiųjų operacijų pajėgų, oro ir oro gynybos pajėgų, operatyvinių vadaviečių, raketinių kariuomenių ir artilerijos, paramos dalinių būriai. Jie veiks keliuose poligonuose ir vietovės sektoriuose”.

Be to, ketino dalyvauti ir Rusijos aviacija. Baltarusijos lakūnai kartu su Rusijos Federacijos lakūnais „ketina vykdyti Baltarusijos Respublikos oro erdvės oro patruliavimo užduotis”.

2023 m. gegužės 3 d. generolas majoras Igoris Demidenko paskirtas Generalinio štabo fakulteto viršininku – Baltarusijos karo akademijos viršininko pavaduotoju. Aliaksandras Lukašenka pasirašė atitinkamą įsakymą Nr. 130.

Anksčiau Igoris Demidenko ėjo Vakarų operacijų vadavietės vado pareigas. Kovo pabaigoje jis buvo atleistas iš šių pareigų ir iki 2023 m. gegužės 9 d. perduotas Gynybos ministerijos žinion.

Į I. Demidenko pareigas paskirtas pulkininkas Vladimiras Belyj, anksčiau ėjęs Generalinio štabo fakulteto viršininko pareigas – Baltarusijos Respublikos karo akademijos viršininko pavaduotojo pareigas. Taigi kariniai pareigūnai faktiškai apsikeitė pareigomis.

2023 m. gegužės 3 d. Bresto srities vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Vadzimas Krauchukas informavo, kad į Bresto sritį pradėjo plaukti lėšos, uždirbtos per respublikinę šeštadienio savanoriško darbo dieną, skirtos jaunimo patriotinio ugdymo centrui statyti.

„Iš šeštadienio savanoriško darbo dienos į respublikinį biudžetą įplauks apie 14 mln. rublių. Pagal Ministrų tarybos nutarimą pusė šių lėšų bus nukreipta Bresto srities vykdomajam komitetui. Remiantis norminiais teisės aktais, pinigai bus gauti iki 2023 m. lapkričio 15 d. Šiai dienai į respublikinės šeštadieninės savanoriškos darbo dienos sąskaitą jau pervesta 8,6 mln. rublių. Todėl jau galime panaudoti 50 proc. šių finansinių lėšų, o tai sudaro apie 4,3 mln. rublių”, – sakė Vadzimas Kraučukas.

Pirmiausia pinigai bus panaudoti projektinei ir sąmatinei dokumentacijai parengti. Tada – kareivinių patalpų rekonstrukcijai, kad jos taptų tinkamos studentų apgyvendinimui, inžinerinių tinklų tiesimui, rekreacinio ir edukacinio komplekso, kurį sudarys sporto branduolys, palapinių miestelis, šaudykla ir žaidimų aikštelės, sukūrimui.

2023 m. gegužės 3 d. Minsko miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Artsiom Tsuran per pirmojo miesto karinių patriotinių klubų susitikimo „Drąsos viršūnių susitikimas” atidarymo ceremoniją sakė, kad Minske padvigubėjo karinių patriotinių klubų skaičius.

„Dabar karinių patriotinių klubų skaičius padvigubėjo, juose mokosi tūkstantis žmonių. Matome poreikį dar labiau didinti tokių klubų skaičių. Tas pats vyksta ir su karinėmis patriotinėmis klasėmis: per dvejus metus jų skaičius išaugo daugiau nei du kartus. Toks augimas rodo, kad vaikai tuo domisi”, – sakė Artsiom Tsuran.

Minsko srities vykdomojo komiteto pirmininkas Uladzimiras Kukharou pažymėjo, kad pareigūnai „neketina pasitenkinti tuo, kas jau pasiekta”.

2023 m. gegužės 3 d. Rusijos gynybos ministerija surinko visus „draugiškų” šalių karo atašė ir surengė jiems pasitarimą dėl šalies branduolinės politikos. Be kita ko, buvo paminėtas taktinių branduolinių ginklų dislokavimo iš Rusijos Federacijos į Baltarusiją klausimas: pasak ministro pavaduotojo Aleksandro Fomino, tai buvo atsakas į NATO veiksmus.

Pasak A. Fomino, Rusija reikalavo iš JAV ir jų NATO sąjungininkių grąžinti amerikietiškus branduolinius ginklus atgal į JAV teritoriją, tačiau šie reikalavimai „buvo atmesti”. Todėl buvo priimtas sprendimas „dėl papildomų priemonių sąjunginės valstybės saugumui užtikrinti”. „Priemonės, kurių imtasi, yra atsakas į Šiaurės Atlanto aljanso veiklą, kuria siekiama eskaluoti situaciją”, – teigė Rusijos gynybos ministerija.

2023 m. gegužės 3 d. nepriklausoma žiniasklaida pranešė, kaip iš tiesų šių metų balandį buvo atliktas savaiminis kovinės parengties patikrinimas. Kaip teigia tiesioginiai šio proceso dalyviai, kurie mėnesiui buvo ištraukti iš savo ramaus gyvenimo, tikroji Baltarusijos kariuomenės būklė yra labai toli nuo to, ką deklaruoja Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų vadovybė.

„Mes nuvykome į poligoną Baranavičiuje. Tačiau buvome dislokuoti ne poligono teritorijoje, o šalia jo esančiame miške. Poligone nebuvo vietos visiems. Gyvenome palapinėse, nors oro sąlygos nebuvo labai geros, daug lijo”, – pasakoja Vitalijus. „Buvo tik vienas generatorius elektros energijai gaminti, jį karininkai pasiimdavo į savo palapinę. Kareiviai liko be elektros. Kai kurie nutarė susimesti ir nusipirkti generatorių, bet ir jo visiems neužteko. Kartą per savaitę mus veždavo „maudytis”: tai buvo didelė palapinė, kurioje mašina tiekė drungną vandenį. Likusį laiką tie, kuriems užteko sumanumo pasiimti drėgnų servetėlių, tomis servetėlėmis prausdavosi”.

„Per šaunamųjų ginklų mokymus buvo surengtas pasirodymas prieš viršininkus. Realiame gyvenime visa įranga griūva, yra sulūžusi. Kai kurie ginklai iššovė vieną ar du kartus ir sulūžo”, – teigė liudininkas. „Likusį laiką jie mums aiškina teoriją. Kartais atsitikdavo taip, kad visai nieko nedarydavome. Tada dalį žmonių paimdavo atlikti įvairių darbų: valyti teritorijos, budėti valgykloje ir pan. Iš viso jokių mokymų nėra, daug žmonių net nesuprato, ką turi daryti. Viskas idealiai ėjosi tik tada, kai atvykdavo aukščiausioji vadovybė”.

2023 m. gegužės 4 d. nepriklausoma žiniasklaida išsiaiškino, kad Baltarusijos valdininkų aktyviai kuriami liaudies milicijos padaliniai iš tiesų yra sukurti neteisėtai: šalyje tiesiog nėra atitinkamų teisės aktų.

2023 m. gegužės 5 d. Baltarusijos gynybos ministerija pranešė, kad Baltarusijos danguje patruliuoja baltarusių pilotai kartu su rusų pilotais; įgulos „neturi jokių sunkumų bendrauti ar kartu vykdyti duotas užduotis”. Pilotai oro patruliavimo ir tarpusavio saugumo užtikrinimo užduotis sprendė per Baltarusijoje paskelbtą dar vieną kovinės parengties patikrinimą.

„Skrydžiai rikiuotėje daug duoda pilotams – tiek vadovaujančiam pilotui, tiek sparnuotajam. Mūsų įgulos skraido to paties tipo technika su to paties tipo ginkluote, pilotų lygis yra maždaug vienodas, todėl įguloms lengva bendrauti ir kartu vykdyti pateiktas užduotis”, – sakė Baltarusijos karinių oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas Leonidas Davidovičius.

2023 m. gegužės 6 d. Baltarusijos gynybos ministerija informavo, kad šalyje tęsiamas teritorinės gynybos kovinės parengties patikrinimas, formuojami liaudies milicijos daliniai. Daugiau liaudies milicijos padalinių buvo suformuota dviejuose Volkovysko rajono žemės ūkio vykdomuosiuose komitetuose.

Remiantis karinės žinybos pranešimu, liaudies milicijos daliniai vykdė viešosios tvarkos palaikymo užduotis kompleksinio ginkluotųjų pajėgų kovinės parengties patikrinimo metu, taip pat užtikrino karinių kolonų judėjimo saugumą.

2023 m. gegužės 6 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad Baltarusijos kariniai daliniai ir raketinių kariuomenių būriai treniruojasi vykdyti mokymus ir kovines užduotis, susijusias su raketinių atakų vykdymu.

Raketinių karinių dalinių kariai važiavo į poligonus, pranešė ministerija. Pratybų metu jie ketino treniruotis nepertraukiamai valdyti padalinius, planuoti potencialaus priešo naikinimą ugnimi. Jie taip pat ketino atlikti didelio manevringumo veiksmus „greitai besikeičiančioje aplinkoje”, taip pat „raketinių atakų rengimo ir vykdymo mokomąsias ir kovines užduotis”.

2023 m. gegužės 6 d. Baltarusijos ministro pirmininko pavaduotojas Iharas Petrišenka per televiziją pareiškė, kad iki šių metų pabaigos kiekvienoje Baltarusijos mokykloje vyks patriotinės pamokos. Pasak I. Petrišenkos, jaunimas „mielai stoja į karinius patriotinius būrelius, kuriuose su malonumu mokosi ir išbando save fizinio pasirengimo, ištvermės ir savo šalies istorijos žinių srityje”.

Šiuo metu Baltarusijoje veikia apie 800 karinių patriotinių klubų. Taip pat per 18 karinių patriotinių klubų įkurta Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės daliniuose, per 11 – Kariniame patriotiniame ir Valstybiniame pasienio komitete.

2023 m. gegužės 10 d. Baltarusijos tyrimų centras (BIC) nustatė, kad per tris mėnesius įdarbinimo tarnyba paskelbė 182 laisvas patriotinio ugdymo vadovų darbo vietas visos šalies mokyklose ir kolegijose. Vienoje iš jų šiam darbui net pasirengta įdarbinti rusų samdinį iš „Wagner Group”.

Tarnybos ginkluotosiose pajėgose patirtis nurodyta kaip privalomas reikalavimas daugelyje šių laisvų darbo vietų. BIC žurnalistai paskambino į kelias mokyklas ir kolegijas ir prisistatė esantys „Wagner Group” samdiniai, kurie kariavo Ukrainoje ir šiuo metu ieško darbo. Viena iš Minsko mokyklų pasakė, kad tokia patirtis jiems tinka.

„Privalomas reikalavimas šioms pareigoms užimti – darbo ginkluotosiose pajėgose patirtis. Aišku, kad jūs ją turite”, – sakė Minsko mokyklos Nr. 69 direktorius, atsakydamas į klausimą, ar į šį darbą gali pretenduoti Rusijos pilietybę turintis Wagner grupės samdinys.

Dar 2022 m. birželį tuometinis Baltarusijos švietimo ministras Iharas Karpenka pranešė apie tai, kad į visas šalies mokyklas bus sugrąžintas karinio ir patriotinio ugdymo vadovo etatas; šis darbas būtų susijęs su paauglių ikikarinio rengimo užsiėmimu pagal sovietinės praktikos analogiją. Savo ruožtu šalies gynybos ministras Viktoras Chreninas paaiškino, kad pirmiausia šiems darbams būtų įdarbinti eiliniai kariškiai.

2023 m. gegužės 11 d. Gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad nuo gegužės 11 d. iki birželio 2 d. Minsko Mozyrskio rajone ir Lenino rajone vyks karinės prievolės asmenų mokymai. Rezervistai būtų siunčiami komplektuoti teritorinės gynybos valdymo organų ir teritorinių kariuomenių karinių dalinių štabų.

Mokymų metu pareigūnai turėjo praktiškai išbandyti įvairius veiksmus, susijusius su teritorinių padalinių formavimu ir jų parengimu užduotims vykdyti. Baigiamajame mokymo sesijos etape privalomojo rezervo kariai turėjo dalyvauti vadavietės pratybose, kurių metu privalomojo rezervo kariai turėjo saugoti gyvybės palaikymo objektus, kartu su policija užtikrinti viešąją tvarką miestų ir miestelių gatvėse.

2023 m. gegužės 12 d. Aliaksandras Lukašenka pasirašė įstatymą dėl susitarimo su Rusijos Federacija dėl karinio techninio bendradarbiavimo programos įgyvendinimo iki 2025 m. ratifikavimo. Susitarimas buvo sudarytas 2022 m. rugsėjo 23 d. Tuomet jį patvirtino abeji Baltarusijos parlamento rūmai.

Dokumentu oficialiai įteisinama karinio ir techninio bendradarbiavimo programa. Pagal ją buvo nustatyti abipusiai ginkluotės ir įrangos tiekimai tarp Baltarusijos ir Rusijos, taip pat bendri gynybos pramonės projektai, ginkluotės, karinės įrangos, dvejopo naudojimo ir specialios paskirties prekių kūrimas ir gamyba. Iš viso programą sudaro 199 veiklos sritys.

2023 m. gegužės 12 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad keli Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų tankų būriai, tikrindami kovinę parengtį, vykdo valstybės sienos apsaugos sustiprinimo užduotį. Karinė įstaiga taip pat pažymėjo, kad tankų būrio personalas kompleksinio kovinės parengties patikrinimo metu organizavo apsaugą ir gynybą, taip pat etapavimo vietos inžinerinę įrangą, atliko ginklų, karinės ir specialiosios technikos maskavimą.

„Įgulos atliko bandomąjį šaudymą iš tanko T-72B ginkluotės ant tanko vidurinės linijos. Paramos būrio kariai atliko šaudymo pratybas iš automatų AKS-74. Be to, su kariais vyko taktiniai mokymai”, – pridūrė Gynybos ministerija.

2023 m. gegužės 12 d. tapo žinoma, kad Baltarusijoje ketinama sustiprinti trijų tiltų prie sienos su Ukraina gynybą ir kad Baltarusijos geležinkelių sukarintoms saugumo pajėgoms bus perduota daugiau kaip tūkstantis kovinių pistoletų su šaudmenimis. Tokį sprendimą A. Lukašenka priėmė gegužės pradžioje per susitikimą su savo uniformuotomis tarnybomis po sprogimų, įvykusių Briansko srities geležinkeliuose Rusijoje.

Teigiama, kad jau esamą saugomų tiltų sąrašą ketinama papildyti dar trimis tiltais per Pripetės, Goryno ir Dniepro upes, esančias netoli Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Tuo tikslu Baltarusijos geležinkeliai pakeitė įprastą sukarintos apsaugos grafiką: nuo praėjusių metų lapkričio mėn. čia papildomai pasamdyta 130 šaulių, kurių pareigos – visą parą saugoti 13 strateginių geležinkelio tiltų.

Be to, režimas pasirūpino Baltarusijos geležinkelių sukarintų apsaugos pajėgų darbuotojų apginklavimu: Gynybos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija ketina jiems „nemokamai” perduoti 1132 Makarovo 9 mm kalibro kovinių pistoletų komplektus ir 76 976 šovinius.

2023 m. gegužės 13 d., po to, kai Briansko srityje Rusijoje buvo numušti keli sraigtasparniai ir orlaiviai, Baltarusijos kariuomenė buvo pervesta į pirmąjį parengties lygį. Kariškiai apie tai pranešė Aliaksandrui Lukašenkai.

„Praėjus trims dienoms po įvykių prie mūsų. Turiu omenyje tuos Briansko srityje, kai buvo numušti keturi arealo automobiliai. Buvome priversti į tai reaguoti. Nuo to laiko esame padidintos parengties – mūsų kariai. Todėl domiuosi situacija visoje šalyje. Žinoma, taip pat tos situacijos raidos kryptimis ir perspektyvomis. Trumpai. Be gąsdinimų. Apie tai, kas vyksta ir ko tikimės artimiausiu metu”, – gegužės 15 d. sakė A. Lukašenka. Pasak jo, šiuo metu padėtis Baltarusijoje „nėra kritinė, tačiau vis dėlto yra nerimą keliančių veiksnių”.

2023 m. gegužės 16 d. Baltarusijoje paskelbti įstatymo „Dėl karinės prievolės ir karinės tarnybos” pakeitimai. Jis buvo iš dalies pakeistas ir įgijo įstatymo statusą. Svarbiausias padarytas pakeitimas yra tas, kad studijos užsienyje nebelaikomos pagrindu atidėti karinę prievolę.

Panaikintas užsienyje studijuojančių baltarusių atleidimas nuo karinės tarnybos. Toks atleidimas suteikiamas tik tiems studentams, kurie studijuoja užsienyje pagal respublikos valdžios institucijų pavedimą įgyvendinant valstybines programas. Tačiau yra išimčių: atidėjimą galima gauti, jei šio įstatymo įsigaliojimo dieną studentas mokėsi užsienio mokymo įstaigoje neakivaizdine studijų forma ir į šias mokymo įstaigas įstojo iki 18 metų.

Įstatymas taip pat numato, kad tuo atveju, jei keli vienos šeimos piliečiai yra šaukiami į privalomąją karo tarnybą, tarnybą rezerve ir turi teisę į atidėjimą, jis gali būti „suteiktas vienam iš jų pagal šeimos narių (giminaičių) prašymą”.

2023 m. gegužės 16 d. nepriklausoma žiniasklaida atkreipė dėmesį į tai, kad Gomelio srities Karo prievolės ir šaukimo tarnyba aktyviai palaiko savo „TikTok” paskyrą. Neilgai trukus trijuose Baltarusijos regionuose prasidėjo mokymai su karo prievolės subjektais; jie buvo raginami prisijungti prie teritorinės gynybos. Karinės prievolės ir šaukimo tarnybos TikTok, žinoma, negalėjo praleisti šio įvykio.

Pavyzdžiui, viename vaizdo įraše su pompastiška muzika buvo giriamasi, kad tranšėjos iškastos iki raidės. Be to, tikriausiai teritorinės gynybos dalyviai ją iškasė su įkastiniais kastuvais. Kitame vaizdo įraše rodomos šaudymo pratybos, kurias atliko brandžiai atrodantys vyrai su maskuojamaisiais drabužiais.

2023 m. gegužės 16 d. Baltarusijos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Valentinas Rybakovas per diskusijas Jungtinių Tautų organizacijoje pareiškė, kad kol kas nesiimta jokių praktinių priemonių dėl Rusijos taktinių branduolinių ginklų dislokavimo Baltarusijoje.

„Tas pareiškimas apie taktinių branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijos Respublikoje visų pirma yra tik pareiškimas. Nieko praktinio šiuo klausimu kol kas nesiimta”, – sakė Rybakovas. „Antra, tai yra suverenus bet kurios valstybės sprendimas gintis nuo bet kokių grėsmių ir iššūkių, su kuriais šalis susiduria”. Rybakovas patikino, kad jei bus priimtas koks nors sprendimas šioje srityje, tai bus „Baltarusijos vyriausybės, o ne kokios nors kitos valstybės sprendimas”.

2023 m. gegužės 16 d. pasirodė informacija, kad 11-ojoje tarptautinėje ginklų ir karinės technikos parodoje MILEX-2023 Baltarusijos valstybinė užsienio prekybos unitarinė įmonė „Belspetsvneshtechnika” pristatys apie dešimtį savų šaulių ginklų rūšių.

Visų pirma kulkosvaidžius VSK-100 ir SMAR-100BPM, snaiperinį šautuvą SCR-1200М, snaiperinius šautuvus „Stilet” ir „Shepot”, automatus PP-919 ir PPV-919.

2023 m. gegužės 17 d. tapo žinoma, kad mokyklos karo instruktorius Dmitrijus Ukleiko paskirtas Gomelio teritorinės gynybos štabo žvalgybos viršininku. Minėtas mokyklos karo instruktorius prieš paskyrimą į pareigas nuvedė baltarusių vaikus į Rusijos kultūros centrą „pagerbti” Sankt Peterburge nužudyto Rusijos karinio propagandisto Vladleno Tatarskio atminimą.

Savo komentare „Telegram” kanalui Ukleiko teigė, kad per regionines teritorinės gynybos pratybas pašauktiems rezervistams buvo įteikti ginklai ir jie pradėjo vykdyti šaudymo mokymus.

Dmitrijus Ukleiko yra buvęs pasienietis. Anksčiau jis ėjo Gomelio pasienio grupės vado padėjėjo ryšiams su visuomene pareigas, jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Dabar Ukleiko yra Gomelio mokyklos Nr. 59 karinis instruktorius. Balandžio mėnesį jis vedė savo mokinius į Rusijos kultūros centrą „pagerbti” Rusijos agresijos prieš Ukrainą rėmėjo ir propagandisto Vladleno Tatarskio, žuvusio per sprogimą vienoje Sankt Peterburgo kavinėje, atminimą.

2023 m. gegužės 18 d. per ginkluotės ir karinės technikos parodą MILEX-2023 Valstybinės karinės pramonės valdybos pirmininkas Dmitrijus Pantusas sakė, kad Baltarusijos gynybos pramonė pastaruoju metu padidino karinės technikos tiekimą Rusijai, visų pirma dėl vykstančio karo.

„Žinoma, Baltarusijos Respublikoje pagamintų karinių prekių tiekimo Rusijos Federacijai apimtys padidėjo, ir mes turėtume tai sąžiningai pripažinti”, – sakė D. Pantusas.

Žurnalistams paprašius patikslinti, ar ginklų tiekimo padidėjimą lėmė karas Ukrainoje, jis atsakė teigiamai. Kartu Pantusas atsisakė pateikti bet kokius skaičius. Jis taip pat teigė, kad karas Ukrainoje turėjo įtakos Valstybinės karinės pramonės valdybos žodžiui. Be to, jis patikino, kad Baltarusijos gynybos pramonė yra pasirengusi tiekti Rusijos Federacijai „bet kokio tipo ginkluotę, kuri gali dominti mūsų brolius”.

2023 m. gegužės 18 d. Baltarusijos Saugumo tarybos pirmininkas Aleksandras Volfovičius CSTO PA tarybos posėdyje pareiškė, kad Saugumo taryba neva atkreipia dėmesį į bandymus įvežti ginklus ir sprogmenis į Baltarusijos teritoriją per Ukrainos sieną.

„Siekiant užtikrinti karinio saugumo ir karinės padėties stabilumą, Baltarusijos teisėsaugos institucijos, pirmiausia ginkluotosios pajėgos ir kitos karinės pajėgos bei karinės formuotės ave buvo pervestos į sustiprintą tarnybos režimą”, – teigė A. Volfovičius. Pasak jo, į valstybės sieną perkelti kariškiai „dengia pasienio tarnybos organų veiklą, siekdami užkirsti kelią įvairioms provokacijoms”.

2023 m. gegužės 18 d. Baltarusijos nepriklausomos žiniasklaidos skaitytojai sužinojo, kad vyrai, turintys statusą „netinkami karinei tarnybai taikos metu”, buvo skubiai iškviesti į karo prievolės ir šaukimo į kariuomenę skyrius pakartotiniam patikrinimui. Paaiškėjo, kad dabar jie gali būti pašaukti į karinę tarnybą, nes medicininiai apribojimai atlikti karinę prievolę tapo ne tokie griežti.

2023 m. gegužės 18 d. ir po kelių dienų Minske vyko 11-oji tarptautinė ginklų ir karinės technikos paroda MILEX-2023. Joje buvo demonstruojama daugybė ginklų rūšių ne tik iš Baltarusijos, bet ir iš Rusijos, Kinijos bei jų sąjungininkių.

Pavyzdžiui, tokie kaip WS-43 – itin galingas savižudžio drono ir sparnuotosios raketos hibridas, pagamintas Kinijoje, daugkartinio paleidimo raketų sistema „Škval” (Baltarusija), naujos kartos radaras „Nebosklon” (Baltarusija), didelio tikslumo sviedinys „Basir” (Iranas), ugnies palaikymo mašina MOP 236 (Baltarusija), „Mohajer-6” – vienas garsiausių Irano dronų ir kiti gaminiai.

2023 m. gegužės 19 d. Valstybinės karinės pramonės valdybos pirmininkas Dmitrijus Pantusas informavo žurnalistus, kad ginklų parodoje MILEX-2023 jo vadovaujama įmonė pasirašė rekordinį skaičių sutarčių už 265 mln. dolerių. Pasak D. Pantuso, ypač didelį potencialių pirkėjų susidomėjimą sukėlė baltarusiška daugkartinio paleidimo raketų sistema „Polonaise”.

„Polonaise” yra vienas pagrindinių Baltarusijos Respublikos gynybos pramonės komplekso pasiekimų. Ji nuolat kelia susidomėjimą. Čia norėčiau pažymėti, kad ne tik „Polonaise”, bet ir kitos naikinimo priemonės. Pavyzdžiui, „Škval”, modernizuota „Uragan” ir baltarusiška priešlėktuvinių raketų sistema „Buk”. Jos taip pat kelia susidomėjimą, šiuo klausimu vyksta nemažai derybų”, – tvirtino Valstybinės karinės pramonės valdybos vadovas.

2023 m. gegužės 19 d. Gomelio mieste buvo įrengti patikros postai, kuriuose vyko planuojami teritorinės gynybos mokymai. Šie kontrolės punktai buvo pastatyti iš betoninių blokų ir smėlio maišų ir buvo visiškai identiški Kijeve ir kituose Ukrainos miestuose įrengtiems kontrolės punktams pačioje Rusijos agresijos prieš šią šalį pradžioje.

„Planuoti teritorinės gynybos mokymai Gomelyje vyko nuo gegužės 11 d. Baigiamajame mokymų sesijos etape privalomojo rezervo kariai dalyvauja vadavietės pratybose, kurių metu būriai turės saugoti gyvybės palaikymo objektus. Ryšium su tuo kiekviename srities centro rajone, tam tikrose mokymų plane nustatytose gatvėse, bus organizuojami kontrolės postai”, – informavo Gomelio miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Vladimiras Privalovas.

2023 m. gegužės 19 d. paaiškėjo, kad dieną prieš tai į Baltarusiją iš okupuotos Volnovachos atvyko Rusijos karinis ešelonas. Gegužės 11 d. iš Rusijos kariuomenės užimtos Volnovachos stoties į Zaslonovo stotį (Baltarusijos geležinkelio Minsko skyrius) buvo išsiųstas karinis ešelonas N. 961, kurį sudarė 45 vagonai (keturi keleiviniai, du dengti vagonai su amunicija, 39 platforminiai vagonai, pakrauti vikšrine ir ratine karine technika). Ešelonas į paskirties stotį atvyko gegužės 18 d.

2023 m. gegužės 20 d. Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas per karinės priesaikos ceremoniją 72-ajame jungtiniame mokymo centre pareiškė, kad Vakarai bando paskandinti kraujyje slavų broliją, kad išlaikytų savo dominavimą.”

„Savo akimis matome, kaip drastiškai keičiasi pasaulio tvarka. Vakarai visomis priemonėmis bando paskandinti kraujyje slavų broliją ir išsaugoti savo dominavimą. Stiprinama karinė infrastruktūra, prie sąjunginės valstybės sienų telkiamos NATO pajėgos”, – sakė gynybos ministras.

Todėl, tęsė jis, „siekiant išsaugoti taiką ir stabilumą Baltarusijoje”, kariuomenė toliau stiprina valstybės sieną, dalyvauja kovinės parengties patikrinimuose ir vykdo kovinę tarnybą.

„Karinė tarnyba yra sunkus vyriškas darbas. Mūsų laukia intensyvus karinis rengimas, dalyvavimas mokymuose, moderni technika ir ginkluotė, karinės profesinės specialybės įgijimas. Nebus lengva, bet tik petys į petį su kovos draugais, vadovaujant patyrusiems vadams, įmanoma įveikti šį kelią, o kai tai padarysite – tikrai pasieksite vyriškumą”, – šauktiniams pažadėjo Krašto apsaugos ministerijos vadovas.

2023 m. gegužės 22 d. Baltarusijos gynybos ministro padėjėjas Leonidas Kasinskis pareiškė, kad Baltarusijos kariuomenės ginkluotės sistema buvo atnaujinta, o kovinio rengimo principai iš esmės pakeisti. Motyvas buvo karas Ukrainoje.

„Iš esmės peržiūrėjome mokymo sistemą, radikaliai pakeitėme kovinio rengimo programas, padarėme esmines išvadas dėl ginkluotųjų pajėgų pirkimo, modernizavimo ir aprūpinimo naujais perspektyviais ginkluotės ir technikos modeliais”, – sakė Leonidas Kasinskis. „Jei vertintume šiandieninį karybos pobūdį, tai dar prieš 10-15 metų manėme, kad sprendimus dėl mūšio korekcijų galima priimti per kelias minutes ar valandas. Šiandien priėjome prie išvados, kad sprendimus būtina priimti realiuoju laiku”.

Jis taip pat informavo, kad Baltarusijos karinės oro pajėgos jau perginkluotos ir pritaikytos nešti taktinius branduolinius ginklus, o kariai jau praėjo mokymus apie raketų sistemų S-400 ir raketų paleidimo įrenginių „Iskander” naudojimą.

2023 m. gegužės 23 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas informavo žurnalistus, kad Baltarusijos aerodromuose tebėra 13 Rusijos Federacijos oro ir kosmoso pajėgų lėktuvų ir 12 sraigtasparnių.

„Po nesėkmingo Rusijos kariuomenės įsiveržimo iš Baltarusijos teritorijos ir dėl to kilusių nesėkmių mūsų šalies rytuose ir pietuose Baltarusijos vadovybė bendradarbiavimą su Rusija apribojo ginklų, šaudmenų tiekimu, taip pat mobilizuotųjų parengimo poligonų suteikimu”, – pabrėžė S. Najevas. „Šiuo metu Baltarusijos teritorijoje dar liko 13 lėktuvų: Su-34 – 8 vienetai, Su-30SM – 3 vienetai, Su-24M – 2 vienetai. Taip pat ten stebime 12 Rusijos oro ir kosmoso pajėgų sraigtasparnių Mi-8, Mi-24 ir Mi-28N”.

Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, šiuo metu Baltarusijos teritorijoje yra apie 2,5 tūkst. rusų kariškių, kurie dalyvauja kariniuose mokymuose, pratybose ir yra dislokuoti Baltarusijos poligonuose.

2023 m. gegužės 23 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad gegužės 23-24 d. vyko susitikimas su ginkluotųjų pajėgų karininkais-operatoriais. Renginys buvo planinis, jam vadovavo Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininko pavaduotojas, Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininkas Sergejus Lagodiukas. Susitikimo tikslas buvo karininkų-operatorių profesinis tobulėjimas vykdant numatyto tikslo užduotis, pažymėjo Gynybos ministerija.

2023 m. gegužės 23 d. Valstybinės karinės pramonės valdybos vadovas Dmitrijus Pantusas informavo žurnalistus, kad kariuomenėje pradėta naudoti vietinė daugkartinio paleidimo raketų sistema „Škval”.

„Ir tokių modelių yra daug. Pavyzdžiui, mūsų naujausias gaminys, granatsvaidžių kompleksas „Sapphire”, šiuo metu yra labai rimtai išbandomas. Planuojame darbus baigti iki rugsėjo mėnesio, jis taip pat bus priimtas į tarnybą”, – sakė Pantusas.

Daugkartinio paleidimo raketų sistema „Škval” yra dar viena sovietinės sistemos „Grad” modernizacija, kurią pristatė bendrovė „VOLATAVTO” (Minsko ratinių traktorių gamyklos filialas). Jos išskirtinės savybės: Shkval” sukurta ant rusiškos važiuoklės „Ural-4320” su dyzeliniu varikliu. Mašinos svoris – 15 tonų, didžiausias greitis kelyje – 85 km per valandą. Per vieną salvę MLRS gali paleisti 40 raketų.

2023 m. gegužės 24 d. Baltarusijos saugumo tarybos valstybės sekretorius Aleksandras Volfovičius pareiškė, kad Baltarusija yra pasirengusi suteikti platformą deryboms dėl konflikto Ukrainoje.

„Baltarusija daro ir yra pasirengusi daryti viską, ko reikia, kad būtų pasiektas taikus susitarimas. Priminsiu: per pastaruosius metus trys derybų [dėl Ukrainos] raundai vyko Baltarusijos teritorijoje. Esame pasirengę atkurti šią praktiką ir suteikėme viską, ko reikia”, – sakė jis.

2023 m. gegužės 25 d. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu atvyko į Minską dalyvauti Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) valstybių narių gynybos ministrų tarybos posėdyje.

„Susitikimo metu gynybos ministrai ketina aptarti iššūkius ir grėsmes kariniam saugumui kolektyvinio saugumo regionuose, reagavimo į krizes sistemos tobulinimo klausimus, jei Organizacijos formatas, taip pat daugelį kitų abiem pusėms svarbių klausimų”, – rašoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

2023 m. gegužės 25 d. Baltarusijos ir Rusijos gynybos ministrai pasirašė dokumentus, kuriuose nustatyta branduolinių ginklų saugojimo Baltarusijos teritorijoje esančioje specialioje saugykloje tvarka.

Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas susitikime su savo kolega iš Rusijos Sergejumi Šoigu priminė, kad vykdant karinį ir karinį-techninį bendradarbiavimą Rusija aprūpino mūsų ginkluotąsias pajėgas naujais moderniais ginklų modeliais.

„Neįvykdžius 1994 m. gruodžio 5 d. Budapešto memorandume Baltarusijos Respublikai suteiktų saugumo garantijų, taip pat atsižvelgiant į besitęsiančią agresyvią retoriką, palaikomą praktiniais veiksmais Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos atžvilgiu iš „kolektyvinių” Vakarų šalių pusės, mūsų valstybių vadovų įsakymais buvo organizuotas Rusijos Federacijos nestrateginio branduolinio ginklo dislokavimo Baltarusijos Respublikos teritorijoje darbas. Tai bus visapusiškas atsakas į mums nedraugiškų šalių agresyvią politiką ir, kaip tikimės, privers jų vyriausybes susimąstyti apie tolesnio padėties regione eskalavimo nepriimtinumą”, – sakė V. Chreninas.

2023 m. gegužės 25 d. vidaus reikalų ministras Ivanas Kubrakou pareiškė, kad Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai vykdo savo pareigas, susijusias su tvarkos apsauga visame valstybės sienos perimetre, o ne tik pietų kryptimi.

„Šiandien mūsų pareigūnai vykdo savo pareigas dėl viešosios tvarkos užtikrinimo regionuose, ne tik besiribojančiuose su Ukraina, bet ir visame valstybės sienos perimetre. Reaguojame į visus iššūkius ir grėsmes, o bet kokia gaunama informacija iš karto yra dvigubai patikrinama”, – sakė jis.

Ministras priminė, kad Vidaus reikalų ministerijos kariuomenėje buvo sukurti specialūs būriai kovai su sabotažu ir žvalgybos grupės, kurios jau pradėjo vykdyti tarnybą.

2023 m. gegužės 25 d. Aliaksandras Lukašenka patikino, kad Rusijos branduoliniai ginklai Baltarusijoje bus „visiškai saugūs”, kad „jokie diversantai, įskaitant ir iš Lenkijos, prie jų neprieis”.

„Jei diversantai nori prasiskverbti į jūsų, mūsų teritoriją, šiandien yra daugybė galimybių tai padaryti nepastebimai. Turiu omenyje, kaip profesionalas, pasakysiu, nesinaudojant „žaliąja siena”. Todėl su sabotažininkais šiuo atveju yra paprasčiausiai žemiškas samprotavimas, kad jie gali prasiskverbti, jei siena yra „neužrakinta”. Į teritoriją diversantai skverbiasi kitais keliais. Todėl nesijaudinkite dėl „užrakto”, – sakė Lukašenka. „Jūs žinote, kad esame punktualūs, tikslūs, ekonomiški žmonės. Todėl nesijaudinkite dėl branduolinių ginklų, mes už juos atsakingi”.

2023 m. gegužės 25 d. Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad jau prasidėjo nestrateginių branduolinių ginklų perkėlimas iš Rusijos į Baltarusijos teritoriją.

„Jis (Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas) mane informavo, kad šiandien pasirašė įsaką dėl mūsų veiksmų dislokuojant branduolinius ginklus Baltarusijoje. Buvo kalbama apie konkretų dokumentą. Buvo priimtas sprendimas dėl to, kas buvo pasakyta žodžiu, plėtojimo. Turėjome parengti saugyklas ir kitus dalykus. Tai padarėme, todėl branduolinės amunicijos judėjimas jau prasidėjo”, – sakė A. Lukašenka.

Atsakydamas į klausimą, ar nestrateginis branduolinis ginklas jau yra Baltarusijoje, A. Lukašenka atsakė: „Tikriausiai”.

2023 m. gegužės 26 d. gynybos ministras Viktoras Chreninas Gomelyje vykusio susitikimo „Baltarusijos Respublikos karinis saugumas ir gynyba” atidaryme teigė, kad teritorinė gynyba iš paramos sistemos transformuojama į visavertę kovinę.

Karinės institucijos vadovas pabrėžė, kad sprendimas surengti susirinkimą Gomelio srityje buvo priimtas neatsitiktinai, o dėl „tarp Rusijos ir Ukrainos vykstančio konflikto”. Taip pat gynybos ministras citavo A. Lukašenkos žodžius, kad „baltarusių taikingumas nėra pasiaukojimo sinonimas” ir kad bet kokios agresijos atveju „atsakas bus greitas ir griežtas”.

2023 m. gegužės 27 d. Minsko Lošytės mikrorajone viduryje kelio buvo įrengtas patikros postas: betoniniai blokai ir smėlio maišai. Už kelio užkardos stovėjo karinėmis uniformomis vilkintys žmonės.

Kariškiai užtvėrė Vladzislau Syrakomlia gatvę, pačiame jos gale. Vieta buvo nepastebima, aklavietėje, netoli geležinkelio stotelės „Loshytsa”. Blokpostas atrodė taip: smėlio maišai, betoniniai blokai ir vartų svirtis. Netoliese buvo lauko stovykla, palapinė buvo uždengta maskuojamuoju tinklu. Kariškiai paaiškino, kad vyksta teritorinės gynybos karių mokymai, kurie turėjo tęstis dar maždaug savaitę.

2023 m. gegužės 28 d. į Baltarusiją atvyko dar vienas priešlėktuvinių raketų sistemų S-400 komplektas. Buvo paskelbta, kad artimiausiu metu jis bus pradėtas naudoti kovinėje veikloje.

„Šiandien yra svarbi diena karinėms oro pajėgoms ir oro gynybos pajėgoms. Pasitinkame dar vieną mūsų priešlėktuvinių raketinių pajėgų būrį, ginkluotą moderniomis priešlėktuvinėmis raketų sistemomis S-400, kuris atvyko iš Rusijos Federacijos poligono. Mūsų specialistai, mūsų kovinės įgulos Rusijos Federacijos poligone įvykdė visas iškeltas priešlėktuvinių raketinių sistemų S-400 mokymo, tobulinimo, kovinio panaudojimo užduotis”, – sakė Baltarusijos karinių oro pajėgų ir oro gynybos vadas Andrejus Lukjanovičius.

2023 m. gegužės 28 d. Baltarusijos saugumo tarybos valstybės sekretorius Aleksandras Volfovičius STV kanale samprotavo apie tai, kodėl Baltarusijai reikia branduolinio ginklo. Jo nuomone, kaimyninėse šalyse „formuojasi puolamoji grupė”, todėl, norėdama „atvėsinti tas karštas galvas”, Baltarusija turi tik dvi galimybes. Pirmoji – „perorientuoti ekonomiką karinėms reikmėms”. Antroji – į šalį įvežti taktinių branduolinių ginklų.

Volfovičiaus žiniomis, kaimyninių šalių teritorijose „iš esmės formuojama puolamoji grupė”. Kaip pavyzdį jis pateikė Lenkiją, kurioje, jo žiniomis, 4 proc. bendrojo vidaus produkto skiriama gynybai, „kenkiant ekonomikai”. Strateginio atgrasymo elementas, aiškino jis, yra taktiniai branduoliniai ginklai. Jo žodžiais tariant, Vakarai tiesiog nepaliko Baltarusijai kitos išeities, kaip tik dislokuoti šalyje TNW.

2023 m. gegužės 29 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad nuo gegužės 29 d. iki birželio 2 d. Baltarusijoje vyko specialūs karių aprūpinimo raketomis mokymai, kuriuose dalyvavo asmenys, privalantys atlikti karinę tarnybą ir pašaukti į karinės techninės paramos dalinius.

„Pratybų metu kariškiai treniruosis karinių formuočių ir padalinių aprūpinimą raketomis ir amunicija, pajėgų ir techninės paramos priemonių gyvybingumo didinimo būdus, imituojamo priešo raketų ir aviacijos smūgių padarinių likvidavimą”, – informavo Gynybos ministerija.

2023 m. gegužės 30 d. tapo žinoma, kad Baltarusijos įmonė „Mokslinis ir techninis centras LEMT” kartu su dviem Rusijos mokslinių tyrimų institucijomis kuria 100 kW lazerinį modulį, skirtą bepiločių kovinių orlaivių naikinimui dideliu atstumu. Įrenginio prototipas turėtų būti parengtas šiais metais.

„Vykdome bendrą projektą su dviem mokslinių tyrimų institutais iš Rusijos. Kuriame labai galingą ir tobulą sistemą – lazerį kovai su bepiločiais orlaiviais. Kalbame apie bepiločių orlaivių smūgiavimą dešimčių kilometrų atstumu. Ar skaitėte „inžinieriaus Garino hiperboloidą”? Jis taip pat smogs dronui lazerio spinduliu”, – sakė LEMT atstovas, patikslindamas, kad sistemos galingumas sieks 100 kW. Kaip pažymėjo jis, bendradarbiavimo su Rusijos įmonėmis programą planuojama vykdyti dvejus metus, veikiantis sistemos prototipas bus parengtas 2023 m.

Taip pat žinoma apie modulio, kuris lazerio spinduliu naikins dronus iki 1,5 km atstumu, kūrimą. 30 kW galios sistema turi dronų tipo atpažinimo ir identifikavimo kompleksą ir gali pati sekti taikinius bei naikinti juos lazerio spinduliu nepriklausomai nuo jų greičio. Ją galima montuoti ant transporto priemonių, taip pat gabenti konteineryje. Pirmasis eksperimentinis prototipas sėkmingai pasiteisino per bandymus, kuriuos atliko vienas iš klientų iš Artimųjų Rytų regiono.

2023 m. gegužės 30 d. Aliaksandras Lukašenka atliko keletą personalo paskyrimų. Visų pirma jis atleido Valstybės sienos apsaugos komiteto pirmininką iš karinės tarnybos į atsargą ir paskyrė naują.

Lukašenka paskyrė Kanstantsiną Molastau naujuoju Valstybinio pasienio komiteto pirmininku. Iki paskyrimo Valstybinio pasienio komiteto pirmininku Kanstantsin Molastau ėjo Gardino pasienio grupės vadovo pareigas.

Anatolijus Lapo, iki tol vadovavęs Valstybiniam pasienio komitetui, buvo atleistas iš karinės tarnybos į atsargą. A. Lukašenka pažymėjo, kad jis buvo „labai kompetentingas ir protingas žmogus, turintis didelę karinės tarnybos patirtį”. „Tikras kariškis. Dar pamatysime. Iš pradžių jis truputį pailsės, o paskui [bus išsiųstas] į tarnybą arba dirbti”, – įsakė Lukašenka.

2023 m. gegužės 30 d. Baltarusijos gynybos ministerija informavo, kad Baltarusijos kariškiai mokosi naudoti raketų „Iskander-M” paleidimo įrenginius raketų smūgiams atlikti tiek su įprasta, tiek su specialia ginkluote (t. y. su branduoliniu koviniu elementu).

„Ginkluotųjų pajėgų raketinių pajėgų būriai, aprūpinti operatyvinėmis-taktinėmis raketų sistemomis „Iskander-M”, dalyvauja kontrolinėse pratybose. Pratybų metu bus sprendžiami raketinių dalinių kovinių veiksmų parengimo ir vykdymo klausimai, taip pat treniruočių ir kovinių užduočių, susijusių su raketinių smūgių tiek su įprasta, tiek su specialia ginkluote, parengimu ir vykdymu, vykdymas”, – pranešama karinės institucijos pranešime.

2023 m. gegužės 31 d. Baltarusijos parlamento deputatai pirmuoju svarstymu priėmė įstatymo „Apie liaudies miliciją” projektą. Įstatymo projektą pristatė Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas ir Atstovų rūmų nuolatinio nacionalinio saugumo komiteto narys Jaugenas Zaicevas.

„Įstatymo projektu siekiama sukurti teisinį pagrindą, kad Baltarusijos Respublikos piliečiai, užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Baltarusijos Respublikos teritorijoje, galėtų pasinaudoti teise savanoriškai dalyvauti užtikrinant karo padėties režimą Baltarusijos Respublikoje”, – informavo parlamentas.

2023 m. gegužės 31 d. Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas, sakydamas kalbą Baltarusijos parlamente, pranešė, kad visi šalies moksleiviai bus mokomi bazinio karinio rengimo. Pasak jo, jau priimtas bendras dokumentas su Švietimo ministerija, paskirtos akademinės valandos specialaus kurso studijoms.

Pristatydamas deputatams svarstyti įstatymo „Apie liaudies miliciją” projektą pirmajam svarstymui, Gynybos ministerijos vadovas pažymėjo, kad papildomai numatyta mokyti piliečius, kurie pasirengę ginti šalį „savanoriškai, bet dėl tam tikrų priežasčių nėra mobilizacijos objektas”. Tokius baltarusius ketinama mokyti naudotis ginklais. Kartu, kaip pažymėjo ministras, tam nėra jokių amžiaus ar lyties apribojimų.

Mūsų Namai