Berniukų militarizacija Baltarusijoje prasideda gerokai anksčiau nei jų šaukimas į karinę tarnybą. Joje aktyviai dalyvauja mokyklos, aukštosios mokyklos ir įvairūs „kariniai patriotiniai” klubai.

Netrukus visose Baltarusijos aukštosiose mokyklose studentai bus priversti mokytis bazinio karinio rengimo. Tai 2023 m. gegužės 31 d. pareiškė Baltarusijos Respublikos gynybos ministras Viktoras Chreninas. Pasak jo, bazinį karinį parengimą planuojama dėstyti visose Baltarusijos aukštosiose mokyklose. Jau priimtas atitinkamas bendras su Švietimo ministerija dokumentas, paskirtos akademinės valandos specialaus kurso studijoms.

Na, bent jau universiteto studentai dažniausiai yra suaugę žmonės. Tačiau Gynybos ministerija savo būsima „patrankų mėsa” pradeda domėtis daug anksčiau. Nuo 14 metų Baltarusijos paaugliai kviečiami į karinės registracijos ir šaukimo į kariuomenę įstaigas „patikrinti duomenų”. Nuo to paties amžiaus berniukai susiduria su sunkumais keliaudami į užsienį: tiesioginio uždraudimo nėra, tačiau gauti specialų pasą užsienio kelionėms nėra lengva.

Jau užregistruota nemažai atvejų, kai 14-17 metų Baltarusijos Respublikos pilietis paauglys, nuolat gyvenantis užsienyje, dėl kažkokių priežasčių atvyksta į Baltarusiją ir neišleidžiamas iš šalies, „kol negrąžins skolos tėvynei” tarnaudamas kariuomenėje arba bus pripažintas laisvu nuo tokios tarnybos dėl medicininių priežasčių.

Baltarusijos mokyklose moksleiviai taip pat ruošiami karui. Parengiamasis karinis mokymas arba, kaip anksčiau buvo vadinama, pradinis karinis mokymas yra privalomas vidurinių mokyklų moksleiviams. Ne tik berniukams: mergaitės praeina specialų medicininio rengimo kursą. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. į mokyklas grįžo karinio patriotinio rengimo vadovo pareigybė – garsusis „voenrukas” (SSRS laikų karinis instruktorius). Nuo 2023 m. kovo mėnesio Baltarusijos mokyklose karinių instruktorių buvo 93 proc.

Jų „darbas” – organizuoti ir vesti temines pamokas, rūpintis veteranais, tvarkyti karių kapus ir kapavietes, tyrinėti karinių dalinių, junginių, Didžiojo Tėvynės karo metais veikusių partizanų būrių ir pogrindžio grupių istoriją, organizuoti išvykas į karinės šlovės vietas…

Į šiuolaikinės Baltarusijos bendrojo lavinimo vidurinio ugdymo programą įtrauktas sovietmečio laikus kopijuojantis dalykas, vadinamas „Pagrindiniu kariniu parengimu” arba ” Išankstiniu kariniu parengimu”, yra 130 akademinių valandų trukmės kursas 10 klasės mokiniams ir 70 valandų trukmės kursas 11 klasės mokiniams. Privalomąją dalį sudaro lauko mokymai berniukams karinio dalinio patalpose, o mergaitėms – praktiniai užsiėmimai. To ignoruoti negalima: praleidęs pamokas negali būti perkeltas į baigiamąją klasę.

2022 m. į mokymo programą buvo įtraukti teisės aktais nustatyti koeficientai. Pavyzdžiui, nepilnas kulkosvaidžio išardymas ir jo surinkimas, dėtuvių aprūpinimas mokomosiomis kulkomis, dujokaukių, respiratorių ir visų tarnybinių apsauginių priemonių uždėjimas, veiksmai išgirdus dujų pavojaus signalą, žygio pratybų ir taktinių mokymų elementai, karinė topografija. Karinio medicininio rengimo srityje tokios įstatymais nustatytos normos apima asmeninio lauko/kovinio tvarsčio, žaizdų perrišimo, hemostazinio guminio turniketo uždėjimo, vienetinės dozės švirkšto naudojimo ir kt.

Techninė ir materialinė bazė tam buvo kuriama palaipsniui. Daugiausia dėmesio buvo skiriama ikikarinio mokymo centrams steigti. Kiekviena tokia struktūra jungia kelių mokyklų mokinius. Ugdymo procesui organizuoti taikomas blokinis-modulinis metodas, kai visa metams numatyta medžiaga išstudijuojama per kelias dienas. Be to, vidurinės mokyklos mokiniai gauna „galimybę” lankyti pasirenkamuosius kursus, sporto ir technikos būrelius bei kitus taikomojo pobūdžio užsiėmimus. Tokiems centrams vadovauja atsargos karininkai. Užsiėmimus veda apygardų karinės registracijos ir komplektavimo tarnybų pareigūnai, pedagogai ir karinių fakultetų kadetai, medicinos universiteto studentai. Centrų įranga: šaudykla su pneumatiniu šautuvu, Kalašnikovo mokomieji automatai, vaizdinės priemonės ir kt.

„Išankstinio šaukimo mokymo” užsiėmimuose mokinių grupės vadinamos „būriais” (būrys padalytas į du-tris skyrius). Kai kurie vyresniųjų klasių moksleiviai paskiriami kuopos arba būrio šakos vadais. Kiekviena pamoka pradedama nuo rikiuotės, mokinių buvimo patikrinimo ir pranešimo mokytojui apie pasirengimą mokymo pamokai. Pamokos metu, kai mokiniai atlieka veiksmus, atsakinėja į klausimus ar kreipiasi į mokytoją, būtina laikytis karinių taisyklių reikalavimų.

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad toks išankstinio šaukimo ir medicininis vidurinių mokyklų moksleivių mokymas nėra vienintelė priemonių, kurių imamasi siekiant militarizuoti Baltarusijos paauglius, komplekso sudedamoji dalis. Viena iš kitų sudedamųjų dalių – vasaros atostogų metu vaikams ir paaugliams organizuojamos karinės patriotinės stovyklos. Jų mokymo programa panaši į karinį rengimą mokyklose, tačiau yra pažangesnė ir ideologiškai labiau prisotinta. Kartu vaikų gyvenimas tokiose stovyklose labiausiai primena kareivių gyvenimą: karinė uniforma, kareivinės ir atitinkama dienotvarkė.

Be to, uniformuotų tarnybų būriai noriai globoja švietimo įstaigas. Baltarusijos mokyklose taip pat yra karinės patriotinės specializuotos klasės. 2021/2022 mokslo metais į jas pateko beveik penkiolika šimtų dešimtųjų ir vienuoliktųjų klasių moksleivių. Jie mokosi dviejų dalykų išplėstiniu lygiu: fizikos arba matematikos ir užsienio kalbos, taip pat įsisavina Švietimo ministerijos kartu su Gynybos ministerija ir Valstybiniu pasienio komitetu parengtą pasirenkamųjų dalykų programą „Mes pasirengę tarnauti Tėvynei!” arba „Jaunasis pasienietis”. Priėmimo į tokią specializuotą klasę kriterijai yra geros fizinės savybės, gera sveikatos būklė ir pagrindinio vidurinio išsilavinimo pažymėjimo pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai (pagal Baltarusijoje taikomą 10 balų vertinimo sistemą).

Mūsų Namai