Baltarusijos režimas priėmė potvarkį, leidžiantį į karinio rezervo mokymus šaukti daugiau žmonių, rengti juos dažniau ir ilgesniam laikui. Praktiškai naujosios taisyklės leidžia vienu metu su aktyviąja kariuomene turėti daug civilių, kurie yra ginkluoti.

Kalbame apie 2023 m. rugpjūčio 10 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų tarybos nutarimą Nr. 525, kuriuo savo ruožtu iš dalies keičiamas 2004 m. sausio 27 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų tarybos nutarimas Nr. 78. Naujasis dekretas jau įsigaliojo.

Naujuoju dekretu įvedama daugybė pakeitimų į nusistovėjusią karinių ir specialiojo rezervo mokymų tvarką. Patys rezervo mokymai skirstomi į kelias kategorijas: šauktinių mokymo susirinkimai, karinių profesijų mokymo susirinkimai, avarinio rezervo įrangos priežiūros mokymai; pratybos, skirtos karinių dalinių ir kitų karinių formuočių mobilizacinei parengčiai patikrinti (kontroliniai mokymai). Klasifikacija nepasikeitė, tačiau kardinaliai pasikeitė šių mokymų vykdymo sąlygos.

Labiausiai pastebimas pokytis – gerokai pailgėjo kelių kategorijų karinių mokymų trukmė. Pavyzdžiui, anksčiau patikros mokymai trukdavo iki 35 dienų, o dabar jų trukmė pailgėjo iki 60 dienų. Tai reiškia, kad civiliai kasmet ištisus du mėnesius praleis įvairiuose kariniuose daliniuose ir po ginkluote, taip sukurdami operatyvinį ginkluotųjų pajėgų rezervą.

Be to, kelių kategorijų karo prievolininkai gali būti dažniau ir (arba) ilgesniam laikui kviečiami į karinio rezervo mokymus. Anksčiau norminiai aktai aiškiai nustatydavo, kiek kartų ir kokiam laikui karo prievolininkai gali būti šaukiami į karines pratybas. Tačiau naujajame teisės akte visiškai neminima rezervo pratybų trukmė ir numatomas tik galimų šaukimų skaičius. Kalbant apie kariškius, neturinčius karininko laipsnio, jie gali būti šaukiami į rezervo pratybas daug dažniau, kol yra rezerve (priklausomai nuo jų kategorijos).

Asmenų, neturinčių karininko laipsnio ir privalančių atlikti karinę prievolę, kategorija Prieš Dabar
pirmoji kategorija, pirmoji klasė iki trijų kartų, kiekvieną kartą iki dviejų mėnesių iki penkių kartų
pirmoji kategorija, antroji klasė iki keturių kartų, kiekvieną kartą iki dviejų mėnesių iki penkių kartų
antroji kategorija iki dviejų kartų, kiekvieną kartą iki dviejų mėnesių. iki trijų kartų
trečioji kategorija vieną kartą iki 35 dienų vieną kartą

Padėtis su atsargos pareigūnais yra daug blogesnė. Visų pirma, naujojoje redakcijoje nenumatyta tiksli rezervo mokymų trukmė ir jų periodiškumas. Antra, tokių rezervo mokymų dažnumas smarkiai išaugo. Jei anksčiau pirmos kategorijos rezervo karininkas į tokius mokymus galėjo būti pašauktas ne dažniau kaip kartą per dvejus metus ir ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, tai dabar per tuos pačius dvejus metus jis gali būti pašauktas iki 10 kartų ir praktiškai bet kokios trukmės laikotarpiui.

Atsargos pareigūnų kategorija Prieš Dabar
pirmoji kategorija kartą per dvejus metus ne ilgiau kaip dviem mėnesiams iki dešimties kartų
antroji kategorija iki dviejų kartų, kiekvieną kartą iki 35 dienų iki penkių kartų
trečioji kategorija vieną kartą iki 35 dienų iki penkių kartų

Be to, Baltarusijos režimas nusprendė išplėsti rezervistų bazę, panašiai kaip ir šaukimą į privalomąją karinę tarnybą. Anksčiau į karinius ir specialiuosius rezervo mokymus buvo šaukiami tik „karo prievolę atlikti galintys, tinkami pagal sveikatos būklę ir fizinę kvalifikaciją asmenys”. Tačiau dabar į rezervo mokymus bus siunčiami ir „karo prievolę privalantys atlikti, fiziškai tinkami karo tarnybai, tinkami karo tarnybai su nedideliais apribojimais, taip pat iš dalies tinkami karo tarnybai karo metu (jų raštišku sutikimu)”. Tai reiškia, kad daugybė Baltarusijos vyrų, sergančių lėtinėmis ligomis, taip pat bus ištraukti iš taikaus gyvenimo ir išsiųsti į karines stovyklas.

Tačiau keisčiausia kariuomenės rezervo mokymų sistemos naujovė yra ta, kad už juos bus atsakinga ne tik Gynybos ministerija, bet ir Valstybės saugumo komitetas – KGB. Anksčiau užduotis atrinkti kandidatus į karinius ir specialiojo rezervo mokymus buvo pavesta tik karinės registracijos ir šaukimo į kariuomenę tarnyboms (taip pat ir užduotis iškviesti karo prievolininką registracijos duomenims patikrinti). Tačiau dabar tai gali daryti ir KGB regioniniai skyriai. Atitinkamai, jei anksčiau į rezervo mokymus pašauktas žmogus su šaukimo pranešimu turėdavo atvykti į savo karinės registracijos ir šaukimo įstaigą, dabar jis tikriausiai turės atvykti į „tam tikros srities KGB administracijos įstaigą”.

Sunku numanyti, kokia to priežastis. Galbūt tai režimo noras pašaukti į karinio rezervo mokymus kuo daugiau vyrų, galbūt noras priversti uniformuotas tarnybas griežčiau kontroliuoti viena kitą.

Mūsų Namai